درج مطلب  
 

مراحل بازسازی مدرسه

تعمیر و رنگ آمیزی دیوار آزمایشگاه ها، کارگاه ها، کلاس ها، راه پله و حیاط مدرسه