نظرسنجی  
1. نحوه نظارت مدرسه و اداره امور آموزشی


2. نحوه نظارت و اداره امور فرهنگی


3. کلاس های مجازی


4. نحوه تعامل مدرسه، اولیاء


5. نحوه تعامل مدرسه و دانش آموزان


6. استفاده از مربیان و معلمان توانمند و متعهد


7. نحوه برخورد و رفتار معلمان و دانش آموزان


8. برقراری محیط آرام و صمیمی


9. توجه به بهداشت و نظافت مدرسه