کادر اداری و اجرایی  
خانم مجیدی معاون آموزشی پایه نهم
 
خانم زمانیان معاون آموزشی پایه هشتم
 
خانم سرلک معاون فناوری و پایه هفتم
 
خانم یاوری معاون پرورشی
 
خانم قراتپه معاون اجرایی