کادر اداری و اجرایی
 
 
خانم مجیدی معاون آموزشی پایه هفتم
 
خانم سرلک معاون آموزشی پایه هشتم
 
خانم زمانیان معاون فناوری و پایه نهم
 
خانم یاوری معاون پرورشی
 
خانم قراتپه معاون اجرایی