اهداف و برنامه ها  
طرح مدام

1- ارزيابي روزانه كلاسي طبق فرم مشخص توسط اعضاي شوراي دانش آموزي به صورت مستمر(روزانه )

در پايان هفته كلاس برتر برتر معرفي و تشویق مي گردد. ( به منظور ايجاد رقابت در زمينه هاي فرهنگ بهداشت ،همياري ،مراقبت از لوازم كلاس توجه به وسايل هوشمندسازي و تجهيز كلاس ،مسائل اخلاقي و . . .  گروه بندي كلاسها براي امور آموزشي طبق دفاتر و فرم مشخص ( گروه هاي 4 نفره ) و بررسي هر روز معاونين ، دادن امتياز و بررسي نقاط ضعف و قوت و همياري با دبير مربوطه و پيشرفت هاي تحصيلي

2- گروه انتظامات : نظم و انضباط  ورود و كنترل دانش آموز هر زنگ و تهيه گزارش

3- برگزاري نماز و اعياد، صبحگاه و . . .  .

4- گروه بندي و مسئوليت داشتن در اردوها و امور مدرسه.

5- جلسات شوراي دانش آموزي و بررسي مشكلات مدرسه هر 15 روز يك بار. ( دبيران ، دانش آموزان ، كادر و اولياء )

6- شركت در نظم و انضباط و امور محوله پذيرايي ، حضور و غياب ، گرفتن دعوتنامه جلسات عمومي اولياء 7- تنظيم برنامه هاي آموزشي ، جلسات ماهانه با سر گروه ها.

8- تحويل و پيگيري وو استفاده از مجلات رشد و بروشورهاي خانواده.

9- امور اجرائي ( در شهريور ماه پروژه مهر و . . . )

                                                                                               

                                                                            مديريت راهنمايي نمونه دولتي شهيده سهام خيام

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  تهمينه پالاهنگ