معرفی   

از آنجا که فضاهای مناسب بخشی مهم در جهت افزایش بهره وری آموزشی می باشد . این مجموعه کوشیده است تا با فراهم آوردن امکاناتی نظیر کارگاه زبان ، کارگاه حرفه و فن ، اتاق ورزش ، نمازخانه ، سایت کامپیوتر ،آزمایشگاه فیزیک ، آزمایشگاه شیمی و.....کلاسهای مجهز به برد وکیت های هوشمند و ..... به این مهم دست یابد .

 تعداد کلاس ها در سال تحصیلی 95- 1394

پایه هفتم : 3 کلاس

پایه هشتم : 5 کلاس

پایه نهم : 4 کلاس