تماس با ما  


تلفن : 22582030


پاسداران - خ شهید عابدینی زاده- نرسیده به میدان اختیاریه .
 دبیرستان ( دوره اول منوسطه ) نمونه دولتی سهام خیام

 Email : rsohame@gmail.com